ایران ، مهاجر ، افغانستان

03:11
Dari Radio مرز مهربانی 5/20/2020 5:41:23 PM 2