Polisə zabit ki,dızd beşe.

taleshi radio 2 views
Kaliforniyədə kəonku qıləyniyədə bıə ğətli dosye təğib kardə qıləy polisə əfsər dızd beşe.

Kaliforniyədə kəonku qıləyniyədə bıə ğətli dosye təğib kardə qıləy polisə əfsər dızd beşe.bə Cıvonə Jurnaliston Klubi audio iyən video qrupi məlumoti əsos,Amərkədə Kaliforniyə Ştatədə qıləy ğətli dosye təğib kardə polis çı kıştə bıə kəsi kədə dızdiş kardə.

Add Comments