Boku hokuməti de Avropa Əmniyyət və Həmkarəti Təşkilati arədə noroziəti.

taleshi radio 2 views
AƏHT Daimiə Şura ıştə tojə rəhbəron vıjnidə. Bı barədə sıftənə ğərorə paketi bənə ıştə 57 qlıə uzv devləton bə Az.R hokumətişən vığandə. Əmo Az

R Xarici Koon Vəzarəti bə ım ğəraron ğismən etiraz kardəşe, bə Daimiə Şura etirazə nota vığandəşe, bəyon kardəşe ki, bə Fransa diplomat Arlem Deziri çe AƏHT-i bə Kutləviə İnformasiya Vasitəon dair Numayəndə təyin bıe rozi ni, çunki, əv Azərbaycanədə sıxanə azadi məsələdə ğərəzinə mevğe qətəşebən.

Az.R 1992-minə soriku çe ım Avropa təşkilati tamhuğuğinə uzve. 2000-minə sori iyuli 18-ədə Bokuədə çey ofisi rəsmi obemonə mərasim dəvardə. 13 sori bəpeş Əliyev hokuməti AƏHT Boku Numayəndəti status məhdud kardəşe. Sori bədiqə azərbaycanıjə mənşəninə fransızə diplomat Aleksis Şahtaxtinski bə ım Numayəndəti sərdar təyin bıə. Əmo çey fəaliyyət Amerika səfir Daniel Bayeri tərəfo bə tənğidi hədəf bıə. Fransan rozi bıə ki, Şahtaxtinski çe Boku Numayəndətiku diəro bıkardon. Im fakti İlham Əliyev bərk ğəzzəbnok kardəşe, əv şəxsən bə Şahtaxtinski mudafiə ros bıə. Bə AƏHT rəhbəriyyəti ultimatum doəşe ki, qirəm ey çe vəzifəku bekəon əv Boku Numayəndəti dəbəbaste. Əmo ımi komək kardəş ni, Fransa hokuməti Aleksis Şahtaxtinski bə Ğazaxıstanədə Fransa səfarət sər konsul vığandəşe.

Isət Avropadə oşko vindedən ki, çe Fransa numayəndə Arlam Deziri Avtopa Təşkilati rəhbəriyyətədə təmsil bıe Boku tərəf bə çı səbəb mane bedə. İlham Əliyev de ım roy ıştə 3 sornə kin-kudurəti bə biruz dodə, həmən çe Fransaku ğisas se pidəşe.

Əliyevi hakimiyyəti vaxti Beynəlxalğə təşkilaton bə çey onoə rejimi munasibətədə xeyli miğdarədə tənğidi ğəraron doəşne, çeyku tələb kardəşone ki, bəştə ehdə peqətə təhhudon icra bıkardo. Bə ım tovsiyyon əməl karde əvəzi , bəvon de kin və ğərəzi munasibət nişon doe, yəğin ki, Əliyevi hokuməti imici dınyo ictimaiyyəti nəzərədə hiçən barz nibəkarde.

 

Add Comments