Boku hokuməti bə “Mısılmonon İbemonə Hərəkati” qıley fəaliən cinayətə ko bino kardəşe.

taleshi radio 3 views
Iyunə manqi 24-ədə bə “Mısılmonon İbemonə Hərəkati” uzv Şamil Həsənovi əleyh de ğeyri-ğanuniə silah oqəte maddə cinayətə ko bino kardəşone.

Nərimanov rayoni məhkəmə boeyo 3 manqnə zindonədə oqətə tədbir bırniəşe. Çey jimoni həmro Vusalə Həsənova bə Meydan TV votəşe ki, Şamili səhhətədə ciddiə problem heste, əv xərcənqə mərəziku əziyyət kəşedə, çey sədə cərrahiyyə əməliyyat bardəşone, har ruj dəvo ğəbul kardedə. Nuşabə xanımi ımən ğeyd kardəşe ki, iyuni 22-ədə polison Şamil kuçədə dızdiəşone, çey maşkinə ruji omən çəvon kədə vərəvurd bardəşone, çanədə dini kitobon hestin, musadirə kardəşone. Ey ımən votəşe ki, əvon ıştə 3 qılə hırdəni bəzu vi-vay dodən, silah bə çəvon çiçi lozim bıe ki, həmən bo ey hırie ro anədə puli peydo bəken, qirəm Şamili zindonədə bedəvo oqəton əv jie nibəzıne. Mısılmonon İbemonə Hərəkati İdarə Heyəti Boku hokuməti bə dini fəalon nubətinə bıhtonə cinayətə ko oj karde məhkum kardəşe və tələb kardəşe ki, noxəşin Şamil Həsənovi ənətəxir azad bıkardo.

İyuli 4-ədə Qəncə məhbus Yunis Səfərovi dastqir bıe 2 sor təmom bəbe. Çey moə Leyla İsmayılova bə Meydan TV bəyon kardəşe ki, bı muddətədə bəvon nə de Yunisi əlağə oğəte , nəən Yunisi bəştə ailə uzvon zanq karde ro imkan doəşon ni. Çey vəkil Bəxtiyar Hacıyev votedə ki, bı barədə Səfərovi bə Penitensiarə Xidməti şikayətə məktub vığandəşe. Çəvrey Əməliyyatə-Rejimi İdarə rəis Mirsaleh Seyidovi cəvob doəşe ki, Yunis Səfərovi ıştə huğuğonku tam istifadə karde imkanış heste, Boku İstintağə Təcridxonə rəhbəriyyəti bə çey didor və telefonə huğuğon ğədəğə noəş ni.

"Qafqaz.ir" sayt Azərbaycani İslamə Partiya sədri əvəz Hacı İlham Əliyevi zindonədə oqətə muddət Səbayıl rayoni məhkəmə tərəfo həniən 4 manq, tosə oktyabri 28-i dıroz karde həxədə xəbə doəşe. Çey vəkili votəşe ki, çe Devlətə Əmniyyətə Xidməti təcridsonədə istintağış dəvom kardedə. Əlavən bıvotəmon ki, Hacı İlham fevrali 29-ədə de bə vətəni xəyanətə ittihami dastqir kardəşone. Əv ım ittihami bıhton zınedə və rədd kardedə.

 

Add Comments