Boku vıjoronədə ərzaği ğıyməti şiddətinə boho bıe səbəb çiçe?

taleshi radio 11 views
De koronavirusi əlağədar karantini tətbiğ bıeku Boki vıjoronədə ğida məhsulon xeyli miğdarədə boho bıe bə nəzər qınidə.

"Sputnik Azərbaycan"i de ım problemi əlağədar monitorinq bardəşe. Məlum bıə ki, bı muddətədə mivə, tərəvəz, qujd, şıt, taxıl məhsulonədə ğıyməton 30-40% boho bıə. Kijə qujd 3 mənot 20 kopikiku bə 4 mənot 70 kopik, molə qujd 9 mənotiku bə 15 mənot, kaqə moğnə 7 kopikiku bə 20 kopik ros bıə. Azadi Radio muxbirən paytaxti mağaza və vıjoronədə mivə-tərəvəzi bə ponə sori tovıstoni nisbətədə xeyli boho, məsələn, əriki qıyməti bə 4-5 mənot, qilyosi bə 5-7, eği bə 4, huştili bə 5 mənot bıe muşahidə kardəşe. Bə di təsərrufati dair mutəxəssis Vahid Məhərrəmovi ğeyd kardəşe ki, ponə sori nisnətədə ğıyməton anədə boho bıe hiçən bə koronavirusə pandemiya obaste sərost ni. İyo co amilon hestin. Əvən əsasən de məhsulon ibıno həvatə şirkəton onoə monopolistə rejimi anqıle. Məmləkəti ərzağə vıjorədə bo azad rəğabəti imkan nıbe , bə monopoliston imkan dodə ki, məhsulon səpe jıqo bohoə ğıyməton muəyyən bıkon. Yəni məhsuli ğıyməton de vıjorə iğtisadiyyati obyektivə ğanunon ne, de monopoliston diktə kardə şərton muəyyən bedə ki, ımən əhali istismari həniən şiddətin kardedə.

Respublikadə ərzaği de ibıno həvate məşğul bıə şirkətə rəhbəron bə muxbiron parsi cəvob doəşon ni. Əmo Di Təsərrufati Vəzarəti tono Ağrarə Tədğiğatə mərkəzi direktor Firdovsi Fikrətzadə votəşe ki, bə dəvarədə sori nisbətədə ğida məhsulon ğıymət hətto erjon bıə. Vıjoronədə məhsulon ğıtiətiən muşahidə bedəni. Karantinə rejimədə məhsulon bə Respublika vıjoron vaxtədə rosnie təmin kardəşone. Orəxnə həftədə kali məhsulon ğıyməton tikəvone ziyod bıe səbəbən təbiiey, çunki həmonə məhsulon mevsum bə orəx rəsedə, vıjorədə çəvon miğdar kam bedə, ımən bə çəvon ğıyməti boho bıe vardə bekardedə.

 

Add Comments