Çe azərbaycanıjə ərbobon ıştənbəsə hərəkəton.

taleshi radio 7 views
Çe azərbaycanıjə ərbobon ıştənbəsə hərəkəton.

Çe azərbaycanıjə məmur və ərbobon ıştənbəsə hərəkəton barədə xeyli fakton səpe Respublika Mass-mediaon kifayət ğədər ruşnə eğandəşone. Əmo devləti muvafiğ orğanon bımi əhəmiyyət doəşon ni. Isət jəqo fakton həxədə xarici mətbuaton nıvıştedən. İsveçrə internet resurson qıley azərbaycanıjə ərbobi bə çəvon roy polisi bə 3 kərə 250 həzo dollar cərimə avjor karde barədə nıvıştəşe. Marağinə cəhət ıme ki, həmonə şəxs de məhkəmə ğərari bə ıştə nomi pınhon oğəte nail bıə. Bımi ro çey bə vəkili çanədə pul xarc karde iqlə xıdo zınedə.

Xaricədə ım ğədər bədxarciəti kardə azərbaycanıjə ərbobon ıştə vətənədə adi bərği, ğazi, ovi, komunalə xarcon avjor karde ro conkəşi kardedən. “Qafqaz.ir” sayt sabiğ Əhali Sosial Mudafiə vəzir bə Səlim Muslimovi məxsus muəssisə bə "Azəriqaz"i 200 həzo mənot ğazə puli avjor nıkardeku nıvıştəşe. Im həmonə Muslimove ki, vəzir ko kardə vaxtonədə çey vəzarəti məmuron de mardə pensioneron pulon dələmurd karde roy har manq çand milyon mənot devlətə budcəku pul ədızdin. Səlim Muslumov jıqo hərəkətədə istisna ni. Ehtimal heste ki, haliyədə bə Az.R ali mənsəbinə zumrə mənsub xeyli numayəndəonən bı çurə bə devləti cif dəşe məşğulin.

Şəmsəddin Hacıyev nomədə qıley sabiğ deputat heste. Çey kinə Çeşmi Hacıyeva ıştə pıə məğamiku de sui-istifadə karde roy bə "Azəriqaz"i 115 həzo mənot məbləğədə qazə puli doeku imtina kardəşe. Meydan TV ım məsələ ovıjqıniəşe. Məlum bıə ki, hətto "Azəriqaz"i bımi ro bə məhkəmə muraciət kardəşe. Çimi bəpeş Hacıyeva həmonə məbləği avjor karde məcburiyyətədə mandə. Məqəvuji çey pıə həni deputatə səlahiyyətədə nıbe, məhkəmə hakimon bə curət vardəşe, əvon Şəmsəddini kinə Çeşmə xanım bə həxi ro dəvət karde zınəşone.

Qıley vaxt hestbe “Azərişığ” Ojə Səhmdarə Cəmiyyəti çe Azərbaycani Milliyə Elmon Akademiya bərğ ğət kardəşbe, bə səbəb ki, respublika akademikon ıştə ıstehlak kardə bərği puli avjor karde piəşonnıbe.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

 

Related

Add Comments