Ğərb bə Əliyev rejimi ğeyri –ğanuniə hərəkəton boçi pape bedəni

taleshi radio 7 views
Ğərb bə Əliyev rejimi ğeyri –ğanuniə hərəkəton boçi pape bedəni

Çe Amerika İbə Ştaton Az.R-ədə sabiğ səfir Riçard Kazlariç və çe Prezident rukə Corc Buş`i adminstrasiyadə devlətə katibi bə demokratiya və bəşəri huğuğon dair koməkkar Devid Kramer Avropa Siyasiə Təhlilə Mərkəzədə qıley məğalə dərc kardəşone, əyo bə Boku hokuməti tərəfo bəşəri huğuğon darıştə əməlon becəzo mande beaburinə fakt nom noəşone. Əvon bı məğalədə nıvıştedən ki, Rusiya və ya Belorusiyadə jıqo fakton çe Ğərbi tərəfo bə şiddətinə muğaviəti rast omedə, bəvon qıvoninə sanksiyon tətbiğ kardedən. Əmo bə Əliyevi korrupsionerə və ğəddorə rejimi anəhoyən pape bedəni. Çimi əsasə səbəb Boku hokuməti enerji həvateku bə dast vardə vəsaiton Ğərbi siyasətmədaron və tərəfdaron hırie ro istifadə kardeye. Qıley səbəbən əve ki, Ğərbi de İroni rəğabətədə Əliyevi Az.R bənə qeosiyasi əhəmiyyətinə məmləkəti təğdim karde zınəşe. Çimi nəticən əve ki, Ğərbi Belorusiya prezident Lukaşenko "çe Avropa orəxnə diktator" elan kardəşe, əmo bə Əliyevi munasibətədə hiç qıley tədbir vindedəni. Imən bey səbəb bedə ki, rejim muxalif bloqeron, jurnaliston, dini fəalon de soxtə ittihamon şododə bə zindon, çəvon ailə uzvon və əvlodon təğib kardedə. Dınyo ictimaiyyəti təzyiği bə peş çəvonədə kali kəson vadodə və Ğərbi devlətə səfiron, həmən bəşəri huğuğə təşkilaton rejimi ım hərəkəti bəqəm kardedən , bey əhsən votedən. Məsələn , aprelə manqədə AİŞ səfarəti Boku hokuməti 2 nəfər siyasiə məhbusi azad kardə bəpeş bı məzmunədə qıley bəyonat pevolo kardəşbe. Yəğine ki, həm Səfarət, həmən Devlətə Departament çok zınedən ki, Əliyev ımruj 2-3 qılə siyasiə məhbuson vadodə, maşki co kəson dənodə bə zindon. Boku rejimi joqo əməlon vəy se ro, bey əhsən vote ne, çey ım curə hərəkəton lap sıftənə rujiku məhkum karde lozime. Amerika devlətə orğanon və çey Ğərbi muttəfiğon bəvədə Azərbaycanədə inkişaf kardə hadisəon musbət ğıymət bəpe bıdon ki, çıvrey hokumət bəştə de şəhrıvandon beysirə munasibəti orəx bıdo, bə çəvon huğuğon hurmət bıkardo, ıştə repressivə siyasətiku ikərəti dast bıkəşo.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Related

Add Comments