De Xıdo koməki AİŞ dınyoədə rısvo bıe.

taleshi radio 8 views
Çe Amerika İbə Ştaton Minneapolis şəhərədə polisi Corc Floydi kışte bey səbəb bıe ki, məmləkəti 140 qlıə şəhəri kutləviə etirazə aksiyon etəneşe.

Haliyədə paytaxt Vaşinqtonən daxil bənə Nyu-york, Los-Anceles, San-Fransisko, Çikaqo, Atlanta, Detroyt, Oklend, Dallasi  40 qlıə şəhərədə komendantə saat elan kardəşone. Im aksion vey vıronədə de ğarətkariəti muşahidə bedə. Vaşinqtonədə etirazəkon  prezidenti iqamətqoh- Sipiə Kə bə muhasirə səşone, Tramp bunkerədə nio bıe məcburiyyətədə mande. Portlend şəhərədə bə məhkəmə bina vəş jəşone. Ğarətkaron dukonon, mağazaon, ticarətə mərkəzon talan kardedən. Bə Associated Pressi doə məlumati əsasən iğtişaşon bino bıə rujiku dəvardə 8 rujədə 9 həzo 300 etirazkar dastqir bıə, 11 nəfər mardə, polisonən daxil xeyli odəmon xəsarət səşone.

Ali Rəhbər Ayətullah Xamenei İmom Xomeyni (r) vəfati sorəqardışə mərasimədə votəşe ki, ım hadisəon Amerika hokuməti həmişə nio kardə həğiğəton bə oşko bekardışe. Polisi siyoranqə şəhrıvandi kişte tojə çi ni. İbə Ştaton bə həmə dınyo xalğon əleyh həmişə jıqo koon kardəşe. Ə mardə odəmi votə “Az nəfəs kəşe zınedənim” sıxanon ki, ısət bə etirazkaron şuar peqardə, bə Amerika zulmi məruz mandə həmə xalqon dıli sıxanonin. Ali Rəhbəri əlavən ğeyd kardəşe ki, de Xıdo koməki Amerika İbə Ştaton dınyoədə rısvo bıə. Isət çey xalğ səbəji mandə və xəcolət kəşedə. Kali İronojonən ki, Amerika rəvoşin karde pidəşonbe, ıştə səy ros karde zınedənin.

Çe Amerika kali siyasətmədaron ım iğtişaşonədə çe Rusiya anqıştə bıe ehtimali bə nav dodən. Bı jıqo iddion cəvobədə Prezidenti mətbuatə katib Dmitri Peskovi votəşe ki, Rusiya hiç vaxt bə Amerika koon mudaxilə kardəş ni, ısətən mudaxilə karde niyyətədə ni.

Moskva Ali iğtisadiyə Məktəbi Beynəlxalğə Tədğiğaton Mərkəzi direktor Dmitri Suslovi Amerikadə bə ım hadison de vəomə prezidentə entexabaton nəzərən  ğıymət doəşe ki, Amerika elita  bə cəmiyyəti rosnie pidəşe ki, de Trampi əvəz karde və Rusiya təsiri  çe arə barde roy problemon həll karde mumkun bəbe.

Related

Add Comments