Amerkə polisi hoziə hərəkəton

taleshi radio 35 views
Amerkədə bə siyohputon zidd bıə repressiv iyən irğçiyə hərəkəton dəvom kardedə.

Tojədən ğeyri insonə vəhşi hərəkəti vasitə Amerkə polis qıləy siyohpustə şəhrvandani kışte bəpeştə Amerkə Miniyapolis şəhrədə siyohpuston etıraz aksiyaon bərpo be.

Related

Add Comments