Çe Amerika Ğəfğaz və Miyonə Asiyada bioloji laboratoriyon.

taleshi radio 6 views
Çe Amerika Ğəfğaz və Miyonə Asiyada bioloji laboratoriyon.

Amerika İbə Ştaton Qurciston, Erməniston, Ğəzəxıston və Tacikistonədə bioloji laboratoriyon onoəşe. Im bə Rusiya hokuməti dairon norohəti səbəb bıə. Sputnik Azərbaycan bə RİA Novosti Xəbə Aqentiyyəti istinadən məlumat dodə ki, Rusiya Xarici Koon vəzir Serqey Lavrovi Kollektivə Əmniyyətə Muğavilə Təşkilati iclasədə votəşe, "İbə Ştaton çəmə marzon ətrofədə bioloji laboratoriyon soxtəşe, de hərbi-bioloji fəaliyyəti məşğule. Im bə Vaşinqtoni çiçi lozime?".

Amerika rəsmiyon ım laboratoriyon onoe jıqo izah kardedən ki, çəvon hərbiəvonon bı reqionədə xidmət kardedən, ım laboratoriyon bardə tədğiğaton məğsəd əvoni çe infeksionku muhafizə kardeye. 2018-minə sori, Ğəzəxıstonədə meninqitə noxəşi xeyli ziyod beədə ım noxəşi viruson çe Almaata Referans Laboratoriyaku parzie barədə cəmiyyətədə qəpon nəvedəbin. Əmo Səhiyyə Vəzarəti elan kardışe ki, Ğəzaxıstanədə meninqitə noxəşinon miğdar çe Umumdınyo Səhiyyə Təşkilati elan kardə standartonsə xeyli sarue. Koronavirusi pandemiya vaxtonədən jıqo şaiyon pevolo bedəbin, hokuməti bı səfən konspiraloqiya fakt təkzib kardışe, əhaliş vanq karde ki, bə şaiyon bovə nıkardon.

Almaatadə həmonə labotaroriya de Pentaqoni vəsaiti inşa bıə, Amerika hokuməti bımi ro 108 milyon dollar pul xarc kardəşe.

Qurcistonədə Luqar İctimai Səhiyyə Tədğiğatə Mərkəzi fəaliyyətən bə Moskva niqoranəti səbəb bedə. Çe Qurcistoni sabiğ devlətə əmniyyətə vəzir İqor Qiorqadze bı laboratoriyadə insonon səpe təcrubə barde nəticədə çand qılə da nəfəron tələf bıe barədə sənədon bə ictimaiyyəti təğdim kardə bə peş, çe Rusiya silahon pevolo nıbe səpe nəzarətə departamenti sərdar Vladimir Yermakovi bəyon kardəşe ki, çey devlət ıştə hududon ətrofədə bə Amerika bioloji eksperimenton biqonə nibəmande. Çəyo Rusiya ıştə mutəsəxxison bə ım laboratoriya daxil bıe təklif kardışe, əmo Qurcistoni hokumət bımi rozi nıbe.

Analitikon arədə yek fikir jıqoe ki, post sovetə devləton ıştə bioloji tədğiğaton bə kənoə devləton dast doe , ım məmləkətonədə bə epidemioloji vəziyyəti nəzarəti cəvon tərəfo çe dasto vadoe səbəb bıe bəzıne. Imən reqionədə çiddiə fəsadon bə əməl bəvarde.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

 

 

Related

Add Comments