Amerkə vəhşiyə rejim.

taleshi radio 8 views
Amerkədə bə siyohputon zidd bıə repressiv iyən irğçiyə hərəkəton.

Tojədən ğeyri insonə vəhşi hərəkəti vasitə Amerkə polis qıləy siyohpustə şəhrvandani kışte bəpeştə Amerkə Miniyapolis şəhrədə siyohpuston etıraz aksiyaon bərpo be.

Related

Add Comments