Turkiyə və Az.R bə Avropa Şura standarton əməl kardedənin.

taleshi radio 6 views
Turkiyə və Az.R bə Avropa Şura standarton əməl kardedənin.

Çe Avropa Şura Parlamentə Assambleya bə mətbuatə azadi və jurnaliston əmniyyəti dair sər mərusəçi Stefan Şennak`i ıştə pevolo kardə bəyanatədə votəşe ki, Turkiyə və Azərbaycanədə ısətnə vəziyyəti məğbul hisob karde nibəbe. Bı məmləkətonədə sıxanə və media azadi çand sorone ki, darıştə bedə. Çəvrey hokuməton bəpe bə Avropa Şura standarton sadiğ bımandon, bə jurnaliston kardə həmləon orəx bıdon.

"İslamazeri" bə "Voice of America" istinadən nıvıştedə ki, Şennak ıştə bəyonatədə haliyədə Az.R -ədə 10 nəfər jurnalisti de pesoxtə maddon dastqir karde ğeyd kardəşe. Bo “Yüksəliş naminə" rujnomə redaktor Elçin Məmməd`i cinayətə ko bino kardəşone, ey 7 sornə zindonə cəzo çəş kardedə. Çe "Kanal 24" həmkar jurnalist İbrahim Vəzirov hokuməti karantinə tədbiron tənğid karde səbəbiku apreli 13-ədə dastqir bıə, tosə ısət zindonədəy. "Reportyor.info" sayti muxbir Mirsahib Rahiloğlu və "7 gün.az" onlayn rujnomə həmkar Natiğ İzbatovən de ım vonə 30 sutkəninə zindonə muddət səşone. Sər məruzəçi həmən Turkiyədə bə mətbuat və sıxanə azadi problemon pexəvə, ğeyd kardəşe ki, Turkiyə ımruj dınyoədə jurnaliston ən vey dastqir bıə məmləkəton restədə iminə vırədə ğəror qətəşe.

Amnesty İnternational təşkilatiən Boku hokumətiku tələb kardəşe ki, bə muxalifəti fəalon iştə fişari orıxno, siyasi və şəhrıvandə cəmiyyəti fəalon, huğuğə mudafiəkaron, jurnaliston, ıştə ifadə azadiə huğuğiku istifadə karde səbəbiku bə zindon dəğandə har kəsi dərhal və bedune şərt azad bıkardo, çe məhkəmə sistemiku sui-istifadə kardə əməlonən orəx bıdo.

Amerika İbə Ştaton Az.R-ədə nafkonə səfir Riçard Kazlariçən bə "Amerika sədo" doə musahibədə Boku hokuməti antidemokratikə siyasət və bə siyasiə fəalon munasibətədə repressivə munasibət tənğid kardəşe.

Əmo Ğərbi təşkilaton nə çe Əliyev rejimi tənğid , nəən bəştə ehdə peqətə təəhhudon əməl karde barədə dəvəton Boku hokuməti bı çanədə soron dırozi hiç vaxt məsəş ni, ıştə aqressivə hərəkətonku zərrə ğədərən bıbo bə dumo okıriə ni. Ğərbiən bə çey əleyh hic vaxt, hiç qıley sanksiya və məhdudiyyət tətbiğ kardəş ni. Ruzvelti votəynə: “Samosa sıpə zoəy, əmo əv çəmə sıpə zoəy".

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

Related

Add Comments