Az.R-ədə peşomə ovi problem

taleshi radio 5 views
Prezident İlham Əliyevi de Avropa Tojəonoe və İnkişafə Banki sərdari təşəbbusi təşkil bıə video konfransədə votəşe ki, dəvardə sori çəməku hışki bıe, ımsorən jıqo tendensiya muşahidə bedə. Amboonədə ovi miğdar xeyli bə kam bıə. Bı səbəbən meliorasiya boəmə bə ən muhumə infrastrukturə layihə peqardə.

Coğrafiya elmon doktor Məhəmməd Abduyev bo Sputnik Azərbaycani məmləkətədə ovi ğıt bıe səbəbon barədə votəşe ki, həvosati əvəz bıe voə-yoşə ovi həcm kam kardəşe. Orəxnə soronədə atmosferi voəyon kam bıe bey səbəb bıə ki, məmləkətədə ovi ehtiyati miğdarən saru eqıniə. Vaxt hestbe Minqəçevir ovə amboədə ovi səviyyə 83 metr əbi, ısət haliyyədə əv 16 metr saru eqıniə. Çey ovi həcmən 2 kərə kam bıə. Dəvardə əsri 80-minə soronədə çe Azərbaycani ovə ehtiyat 30 kub kilometr bıe. Çey 20 kub kilometr çe kənoku omə, 10 kub kilometr isə məmləkəti əraziku qırd bıə ovon bıən. Isət hışkiə soronədə ım bə 7-8 kub km  bəzu rəsedə. Orəxnə soronədə Respublikadə umumi ovi miğdar cəmi 19-20 kub km bedə. Azərbayçani əsasə ovə arteriya Kurə ruey, haliyədə çey ov 30 faiz kam bıə. Im proses bə Araz və bə keşvəri co ruonən aidin. Mevcud ovə ehtiyati tosə 80 faizi bə di təsərufati ovdoemoni sərf bedə.

Abdullayevi həmən əlavə kardəşe ki, əhali de peşomə ovi təminatədən problemon bə miyon ome bəzıne. Bı səbəbən həm di təsərrufati koonədə, həmən məişətədə bə ovi məsrəfi ğanət karde lozime.

Əmo mutəxəssisi ovi ğıt bıe səbəbi həmən mustəğiləti devriku məmləkətədə vişəon de vusəti ançe nəticədə rutubəti çe zəminonku okırie, rutubətinə klimati bə hışkə həvosat peqarde ğeyd nıkardışe. Məmləkəti əraziədə havzə təbəğə , vişə və parkon bərpo karde, tojə vişə massivon kaşte, bı koədə həmən Avtopa devləton təcrubəku istifadə karde barədən qəp jəş be, ımi həmən bə hokuməti nəzə rosnie  zərurətiən ğeyd kardəş bıe, bə problemi həlli çokə koməkış əbi.

Related

Add Comments