د اسلامي نړۍ د ۱۱ قاریانو په یو سا کښې تلاوت

Pashto Radio 13 views
په دې فلم کښې اوږده تلاوتونه او په یو ساه کښې د احمد احمد نعینع، عبدالفتاح طاروطی، رأفت حسین، حجاج الهنداوی، محمد اللیثی، سمیر عنتر مسلم، محمد الطبلاوی، منصور جمعه، ممدوح عامر، عنتر سعید مُسَلَم و عبدالوالی الارکانی(د عربستاني قاري) تلاوتونه کتلی شی.

Add Comments