په چین کښې د مسلمانانو زندان/ فلم

Pashto Radio 13 views
د ملګرې ملتونو سازمان د پوهاند په وینا، د چین سین کیانګ ولایت مسلمانانو له ټولنې یو ملیون کسان چې زیات له هغې اویغور او قراق دی، په یوه لوی زندانې لړۍ «د بیارغونې کیمپونه» کښې زندانې دې.

Add Comments