مطالبه ی زنان افغان از مذاکره کنندگان صلح

Dari Radio 4 views
زنان افغان در آستانه صلح با طالبان: «حقوق ما را به رسمیت بشناسید»

Add Comments