اقتدار قلدری نیست و مهربانی هم ضعف نیست.

Dari Radio 3 views
رئیس دستگاه قضا: پلیس باید مقتدر و مهربان باشد اقتدار قلدری نیست و مهربانی هم ضعف نیست. آنچه در پلیس غرب می بینید اقتدار نیست، ظلم به مردم است

Add Comments