کودک نابغه ی افغانستانی

Dari Radio 12 views
کودک ده ساله در صنف دهم مکتب :مهدی جعفری در در کورس زبان شرکت دارد و همچنین در نقاشی استعداد خاص دارد

Add Comments