واکنش روحانی به خیانت شیوخ منطقه

Dari Radio 2 views
رئیس جمهوردر جلسه در هیات دولت گفت : متاسفانه برخی از کشورهای منطقه دست دوستی با رژیم صهیونیستی دراز کرده اند . تمام عواقب وخیم که در منطقه پیش بیاید به عهده شما است.

Add Comments