رویاهای صلح افغانستان

Dari Radio 6 views
دنیای صلح دنیایی است که تک تک ملت افغانستان مطالبه دارد و هر شب و روز خود را در این دینای پر از امنیت متصور است

Add Comments