زنگ خطر شرایط پیشا انقلابی برای ایالات متحده

Dari Radio 1 views
زنگ خطر شرایط پیشا انقلابی برای ایالات متحده؛ گسترده شدن جنگ های داخلی در آمریکا امیر ضرابی تحلیلگر سیاسی از آمریکا، نظریه "دیوید کیلکالن" را بررسی می کند این نویسنده سرشناس آمریکایی می گوید: "چیزی که ما در آمریکا شاهدش هستیم تقریبا یک شرایط پیشا انقلابی که در آن گروهای مختلف جمعیتی تکه پاره و از هم جدا می شوند، اعتماد خود را نسبت به حاکمیت از دست می دهند، و در حال مسلح و سازماندهی شدن هستند"

Add Comments