حیوانات هم در افغانستان تحمل اشغالگران را ندارند

Dari Radio 4 views
یک نظامی انگلیسی عضو ائتلاف امریکا حاضر در افغانستان با انتشار این ویدئو نوشت: هیچ کس در افغانستان موافق حضور ما نبود حتی این بز هم می خواست ما را از خاک افغانستان اخراج کند.

Add Comments