پیام شهدا در تابلوی تفحص شده

Dari Radio 1 views
پیامی از شهدا: تابلویی که در تفحص رخ‌نمایی کرد و پیامی از سیدالشهدا انقلاب بود که شهدا در جبهه اون رو روبروی چشمان مطهرشون قراردادن.

Add Comments