فوزیه کوفی ، گفتگوهای صلح روندی مغلق است

Dari Radio 2 views
‏فوزیه کوفی عضو هیئت گفتگوکننده افغانستان می‌گوید که از دید او، این گفتگوها یک روند "بسیار مغلق" خواهد بود و در این گفتگوها تمام ابعاد جنگ افغانستان باید در نظر گرفته شوند

Add Comments