ایرادات حبیبه سرایی به تیم حاضر طالبان در مذاکرات صلح فی مابین

Dari Radio 5 views
حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که در نشست آغازین مذاکرات صلح در دوحه حضور دارد، می‌گوید که ترکیب هیئت طالبان همه‌شمول نیست و زنان در آن حضور ندارند

Add Comments