ادبیات در نگاه مسعود

Dari Radio 1 views
همه این عملیات برای خاطر این ادبیات است محمد حسین جعفریان از مستندسازانی که از نزدیک با آمرصاحب مسعود ملاقات داشته در باب اهمیت ادبیات و فرهنگ در نگاه این قهرمان شهید میگوید 🇦🇫احمد شاه مسعود، در کشاکش نبرد هم بحث درباره ی ادبیات را تعطیل نمی کرد .

Add Comments