«من قلبی سلام لبیروت»

Dari Radio 5 views
"من قلبی سلام لبیروت"؛ این پرتکرارترین هشتگ دیشب و امروز فضای مجازی برای مردم مصیبت دیده لبنان بود.

Add Comments