رابطه‌ی خاص سردار شهید سلیمانی با خانواده‌ی شهدا

Dari Radio 3 views
ماجرای دفترچه تلفن خاص حاج قاسم که همیشه همراهش بود و رابطه‌ی عجیبش با خانواده‌ی شهدا... _

Add Comments