ویروس کرونا درافغانستان

Dari Radio 2 views
ویروس کرونا به عنوان یک معضل جهانی تمام نقاط دنیا را آلوده و بیکاری و فقر بیشتر را به ارمغان آورده است . مقابله با این معضل یک اراده ی جمعی م یخواهد . افغانستان هم به عنوانی یک کشور با زیرساختهای بهداشتی ضعیف با این معضل دست به گریبان است

Add Comments