حمله تروریستی ننگرهار از زبان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان

Dari Radio 3 views
اظهارات فواد امان سخگوی وزارت دفاع ملی درباره حمله تروریستی ننگرهار

Add Comments