تندر، تروریست ترین جریان سلطنت طلب

Dari Radio 4 views
وزیر اطلاعات گفت: تروریست ترین جریان سلطنت طلب، جریان انجمن پادشاهی ایران (تندر) است.

Add Comments