بازتاب مزرعه موشکی سپاه پاسداران در کره

Dari Radio 8 views
بازتاب مزرعه موشکی سپاه پاسداران در شبکه arirang کره جنوبی: :موشک‌هایی که از قعر زمین به آسمان شلیک شدند!

Add Comments