اعتراف صهیونیستها به پیروزی حزب الله

Dari Radio 5 views
اعتراف شبکه صهیونیستی به موفقیت جدید سید حسن نصرالله در مقابل اسرائیل: سیدحسن نصرالله، دوباره توانست [در تنش‌های اخیر] به دستاوردهایی برسد که حتی اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم آن را انکار کنیم.

Add Comments