توطئه آمریکا در تولید مرغ ایران

Dari Radio 2 views
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از توطئه آمریکا برای جلوگیری از قطع وابستگی ایران در تولید مرغ خبر داد.

Add Comments