ایران در جنگ اراده ها پیروز خواهد شد

Dari Radio 3 views
قالیباف : جریان سوم ناکارآمدی جریان تحریم و تحریف را تکمیل می‌کند/ دوره کار و تلاش و پیگیری مسایل مردم شروع شده است/ با قوی شدن تک تک مردم و ایجاد ایران قوی ، در جنگ اراده ها پیروز خواهیم شد

Add Comments