تا خاک کابل را نبوسم جای دیگر پا نمی گذارم

Dari Radio 4 views
در سال های جنگ از دکتر فریدون جنیدی دعوت شد که در دانشگاه ناپل ایتالیا تدریس کند. او در پاسخ گفت: باید مراقب مادر پیرم باشم! اما مادر او چه کسی بود؟

Add Comments