تبادل آتش در مرز پاکستان و افغانستان

Dari Radio 6 views
جنرال تادین خان فرمانده پولیس قندهار می‌گوید که در رویداد سپین بولدک، ابتدا نظامیان پاکستان به شلیک آغاز کردند. به گفتۀ او در ادامه پس از تیراندازی نیروهای دولتی، از مرکز هدایت داده شد تا شلیک کردن را متوقف کنند. :او می گوید که سپس نیروهای پاکستانی بر خانه های مردم هاوان پرتاب کردند.

Add Comments