کشاورزی سنتی در افغانستان

Dari Radio 3 views
افغانستان سرزمین سنتها ، آداب و فرهنگهایی است که دست نخورده و بکر باقی مانده است . از جمله این سنتها در کشاورزی و استفاده از ابزار سنتی رواج دارد که به آن قلبه کاری گویند

Add Comments