سوریه قبل و بعد جنایات داعش به روایت تصویر

Dari Radio 6 views
آنچه تعصب ، جهالت و وحشیگری تروریستهای داعش با حمایت مدعیان حقوق بشر و ارتجاع بر سر سوریه آورد به روایت تصویر

Add Comments