تلاش آمریکا و اسرائیل برای کشتن دانش در ایران

Dari Radio 3 views
اعتراف محقق اسرائیلی به تلاش آمریکا و اسرائیل برای کشتن دانش در ایران! "رونن برگمن" محقق و نویسنده صهیونیست: "ژنرال هیدن" مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا به من گفت که "ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کار اسرائیل بوده است." :او به اوباما گفته بود کاری که ایران در نطنز انجام می‌دهد تولید سلاح هسته‌ای نیست بلکه تولید دانش است و تنها یک راه برای کشتن دانش وجود دارد؛ ترور دانشمندان ایران!

Add Comments