یادگاریهای آمریکا بر روی یخ

Dari Radio 2 views
آمریکا و دستگاه پر هیاهوی امپریالیسم برای رسیدن به اهدافش دست در دست ولگردها آرزوی تقابل با انقلاب اسلامی و مقاومت را دارد

Add Comments