سردار قاآنی ؛ کلینتون میگفت ایران همه جا هست

Dari Radio 8 views
سردرگمی کلینتون از دست ایران : کلینتون میگفت؛ ایران همه جا هست در حالی که هیچ کجا نیست، ما همه جا هستیم

Add Comments