ترفندهای ترامپ برای پیروزی در انتخابات

Dari Radio 3 views
:حدود صد روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، ترامپ در تکاپوی رای آوری برای دور دوم ریاست جمهوری دست به هر کاری می زند. :شگردهای ترامپ برای پیروزی در انتخابات را در این ویدئو ببینید

Add Comments