سوغات آمریکایی در افغانستان

Dari Radio 3 views
بد نیست بدانید حضور اشغالگران آمریکایی و همپیمانانش نه تنها باعث فروکش کردن کشت و قاچاق مواد مخدر نشد که حتی افزایش چندین ده برابری را هم به ارمغان آورد . کار به جایی رسیده است که حتی خشخاش کاران افغانستانی مدرنتر هم شده اند . این است سوغات حضور اشغالگران در آمریکا که گوشه ای از آن را باز هم یک شبکه ی مستقر در بریتانیا که خود سالها در افغانستان حضور داشته به نمایش گذاشته است . این است وعده های توخالی مدعیان حقوق بشر و مبارزه با مواد مخدر

Add Comments