غیرت دفاع از حریم وطن

Dari Radio 3 views
این است غیرت رزمنده‌ای که در میدان جنگ حتی گلوله گرینوف دشمن هم حریفش نشد. ‌

Add Comments