برخورد خشن گارد ملی با افشاگری یک کهنه‌سرباز آمریکایی!

Dari Radio 4 views
برخورد خشن گارد ملی با افشاگری یک کهنه‌سرباز آمریکایی! نظامی بازنشسته آمریکایی خطاب به نیروهای گارد ملی: من در جنگ ویتنام حضور داشتم، ما هر روز مردم را می‌کشتیم! اما نسل شما این را نمی‌داند، شما این حقایق را نمی‌دانید

Add Comments