سرنگونی پهباد آمریکایی در غور افغانستان توسط طالبان

Dari Radio 9 views
نیروهای طالبان افغانستان اعلام کردند که پهباد آمریکایی را در ولایت غور افغانستان مورد هدف قرا

Add Comments