مواضع اروپا در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نگران کننده است

Dari Radio 3 views
ربیعی: مواضع اروپا در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نگران کننده است/ حد وسطی برای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱وجود ندارد

Add Comments