واکنش به تئوری مدرسه سازی سعودی ها در افغانستان

Dari Radio 5 views
واکنش عضو مجلس نمایندگان به ساختن ۱۰۰ باب مدرسه توسط عربستان سعودی

Add Comments