تاکید بر اطلاع یابی مردم از سرانجام مفسدان

Dari Radio 5 views
در هر کشوری مکانیزمهایی برای شفاف سازی و اطلاع رسانی هست . افغانستان هم کشوری است با بحرانهای بی شمار از جمله فساد که افکار عمومی این کشور را درگیر ساخته و آنها تمایل دارند روند ریشه کنی این فرایند را دنبال کنند .

Add Comments